Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Informacje o ochronie danych


Informacje o przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z art. 13 Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

1. Zakres obowiązywania

Niniejsza polityka prywatności dotyczy portalu internetowego spółki Firian GmbH oraz danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem jego stron internetowych. W przypadku stron internetowych innych dostawców, do których następuje odniesienie, np. poprzez linki, zastosowanie mają tamtejsze informacje o ochronie danych oraz polityki prywatności.

Odniesienia do przepisów ustawowych w niniejszej polityce prywatności odnoszą się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w wersji obowiązującej od 25 maja 2018 r. oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) w wersji obowiązującej od 26 listopada 2019 r.

Dane osobowe są informacjami o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej (por. art. 4 RODO). 

 

2. Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest: 
Fire Holding GmbH
Klausnerring 16
85551 Kirchheim b. München
Telefon: +49 89 99119-01
E-Mail: info_at_fire-holding.de

Przedstawiciele ustawowi:
Christoph Haar, Falk Ursinus

Inspektor ochrony danych:
Pfeil Concepts GmbH
David Pfeil
Schloßstraße 28 
04425 Taucha
034298-158920
privacy(at)@firian.com

 

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na naszej stronie internetowej

3.1 Hosting internetowy:

Serwer internetowy do obsługi naszej strony internetowej jest technicznie obsługiwany i utrzymywany przez spółkę FIRMENPUNKT GmbH. Jej dane kontaktowe brzmią: 
FIRMENPUNKT GmbH 
Karlstr. 55 
80333 München

Zawarliśmy ze spółką FIRMENPUNKT GmbH umowę o przetwarzanie zlecenia zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. 

3.2 Szyfrowanie SSL/TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania treści poufnych, przesyłanych przez Państwa do nas jako administratora strony, strona ta korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki “http://” zmienia się w “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli aktywne jest szyfrowanie SSL lub TLS, odczytywanie przez strony trzecie przekazywanych nam przez Państwa danych jest niemożliwe.

3.3 Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania ze strony internetowej?

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej wybrane dane osobowe są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. informacje o Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub godzinie wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone, aby zapewnić bezbłędne udostępnienie strony internetowej. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do analizowania zachowania użytkowników oraz poprawienia naszych usług i produktów. W ramach przetwarzania zlecenia dane te są przekazywane do spółki FIRMENPUNKT GmbH.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, przekazywanych nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki 
 • używany system operacyjny 
 • URL adresu odsyłającego 
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp 
 • Godzina zapytania serwerowego 
 • Adres IP 

Zestawienie tych danych z innymi źródłami danych nie następuje.
Gromadzenie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być gromadzone pliki logów serwera. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak aby nie było już możliwe ustalenie powiązania z konkretnym użytkownikiem.

 

4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach świadczenia przez nas usług

4.1 Cele przetwarzania

Techniczne dane logów do gromadzenia danych kontaktowych w celu inicjowania zleceń, ogólnych i zanonimizowanych statystyk odwiedzin, utrzymywania relacji z zainteresowanymi użytkownikami. 

4.2 Podstawa prawna naszych działań związanych z przetwarzaniem danych 

 • Realizacja środków umownych i przedumownych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO)
 • Obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e RODO)
 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO w związku z art. 7 ust. 1-4 RODO)
 • Zabezpieczenie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.3 Kategorie osób, których dane dotyczą

Zainteresowane osoby, klienci i/lub pracownicy klientów, dostawcy, zainteresowane osoby, partnerzy, pośrednicy, zew. usługodawcy i freelancerzy.

4.4 Kategorie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa jako przedstawiciela lub pełnomocnika osoby prawnej (zainteresowanej osoby, klienta, dostawcy, zew. usługodawcy, partnera, freelancera, pracownika zleceniodawcy, pośrednika). 

W szczególności:

 • Dane kontaktowe (nazwisko, tytuł, imię, telefon, faks, telefon komórkowy, adres internetowy, e-mail, stanowisko, firma, adres firmowy, ew. liczba pracowników, branża, rodzaj klienta, telefon (firma), faks (firma), historia kontaktów i korespondencja, dane do ofert i inicjacji biznesowej), 
 • Dane rozliczeniowe (dane zlecenia, dane płatności, informacje o koncie, bank, IBAN, BIC, nazwa posiadacza konta, dane do wypełnienia zobowiązań umownych
 • Informacje osobowe ze zleceń i umów (adres, dane kontaktowe, treści umów).

4.5 Kategorie odbiorców

 • Działy wewnętrzne zaangażowane w realizację danych procesów biznesowych, takich jak zakupy, sprzedaż, marketing, dystrybucja, administracja, przetwarzanie zleceń, rachunkowość i księgowość. Jednostki publiczne, takie jak instytucje ubezpieczeń społecznych i organy podatkowe, w przypadku których zastosowanie mają nadrzędne przepisy prawa. 
 • Zleceniobiorcy zewnętrzni (podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 4 w związku z art. 28 RODO w celu realizacji wyżej wymienionych celów). Ponadto będziemy przekazywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO lub jeśli istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, np. w ramach postępowania karnego lub jeśli przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub wykonywania praw i nie można założyć, że przekazanie jest sprzeczne z nadrzędnym, zasługującym na ochronę interesem osoby, której dane dotyczą.

4.6 Okresy przechowywania/usuwania

Po wygaśnięciu odpowiednich ustawowych okresów przechowywania usuwamy odpowiednie dane osobowe, o ile dane osobowe nie są wymagane do realizacji lub inicjacji umowy lub nie mamy już uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.

Okres przechowywania danych osobowych:

10-letni okres przechowywania zgodnie z § 14 niemieckiej ustawy o podatku VAT [UStG].
10-letni okres przechowywania dokumentów podatkowych zgodnie z § 147 niemieckiej ordynacji podatkowej [AO].
10-letni okres przechowywania zgodnie z § 257 ust. 1 nr 1 + 4 niemieckiego kodeksu handlowego [HGB]. Dotyczy ksiąg handlowych, inwentarzy, bilansów otwarcia, (skonsolidowanych) rocznych sprawozdań finansowych, (skonsolidowanych) sprawozdań zarządu, dowodów księgowych.

 

5.  Przekazywanie danych do krajów trzecich spoza UE

Przekazywanie do krajów trzecich nie ma miejsca i nie jest planowane. Niemniej jednak, korzystając z komunikacji elektronicznej przez Internet, nigdy nie można wykluczyć, że dane będą przekazywane przez kraj trzeci.

 

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1 Przetwarzanie danych osobowych w ramach aplikacji/rekrutacji

Oferujemy Państwu możliwość aplikowania u nas (np. pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych kandydatów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Państwa dane użytkownika będą również traktowane jako ściśle poufne 

Jeśli wyślą Państwo do nas aplikację, będziemy przetwarzać powiązane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile będzie to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest w tym zakresie § 26 BDSG - nowy przepis prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili. Państwa dane osobowe będą przekazywane wewnątrz naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa aplikacji.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przekazane przez Państwa będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-nowa i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, wycofają Państwo swoją aplikację, cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zażądają Państwo od nas usunięcia danych, przesłane przez Państwa dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (okres przechowywania), aby móc prześledzić szczegóły procesu aplikacyjnego w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). MOGĄ SIĘ PAŃSTWO SPRZECIWIĆ TAKIEMU PRZECHOWYWANIU, JEŚLI PAŃSTWA UZASADNIONE INTERESY PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI.

Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, o ile nie zachodzi ustawowy obowiązek ich przechowywania lub inny prawny powód ich dalszego przechowywania. Jeśli jest oczywiste, że przechowywanie Państwa danych będzie konieczne po upływie okresu przechowywania (np. z powodu grożącego lub toczącego się sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy staną się bezprzedmiotowe. Nie ma to wpływu na inne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania.

 

6.2 Przetwarzanie danych osobowych w kontekście newsletterów

Niezależnie od przetwarzania umowy, wykorzystujemy adres e-mail użytkownika wyłącznie do własnych celów reklamowych w ramach wysyłki newslettera, o ile użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za zgodą użytkownika. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do tego momentu). Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku bezpośrednio w newsletterze lub powiadamiając nas o tym. Adres e-mail użytkownika zostanie wówczas usunięty z listy mailingowej newslettera.

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo prawo uzyskania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo, domagać się sprostowania, zablokowania, usunięcia, a w określonych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań na temat ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili skontaktować z jednostką odpowiedzialną lub z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 7 RODO)
Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko po udzieleniu przez Państwa wyraźnej zgody. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy nieformalnie poinformować nas mailowo. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody, pozostaje przez wycofanie nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)
Jeśli przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo w każdej chwili prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, wyszczególniona jest w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa odpowiednich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu obronie roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 13 RODO)
W przypadku naruszeń RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo wniesienia skargi przysługuje bez naruszenia jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Mają Państwo prawo wymagać, żeby dane przetwarzane automatycznie przez nas na podstawie Państwa zgody lub w celu zrealizowania umowy zostały przekazane Państwu lub stronom trzecim w powszechnym, odczytywalnym maszynowo formacie. Jeśli zażądają Państwo przeniesienia danych na innego administratora, nastąpi to tylko, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Informacja, blokada, usuwanie i sprostowanie (art. 15,16,17 RODO)
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do nieodpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych i ew. prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań na temat danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym zakresie mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionują Państwo poprawność zapisanych u nas Państwa danych osobowych, z reguły potrzebujemy czasu, żeby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło/następuje w sposób niezgodny z prawem, zamiast usunięcia, mogą się Państwo domagać ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są one Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, przysługuje Państwu prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zamiast ich usunięcia.

Jeśli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest rozważenie Państwa i naszych interesów. Do chwili rozstrzygnięcia, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie Państwa danych osobowych, dane te – pomijając ich zapisanie – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.